Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

„ogrodywrozek.pl”

 Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.


Sklep prowadzony jest przez Katarzynę Koszko

Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ogrodywrozek.pl ma powyżej wskazana osoba fizyczna, która jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem w Sklepie. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy
o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:

 • pod numerem telefonu: 790 031 487, lub
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ogrodywrozek.pl

Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji. Sklep przyjmuje zamówienia na oferowane na stronie ogrodywrozek.pl produkty i towary.

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Zasady ogólne
 • 3 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy
 • 4 Sposoby składania zamówień
 • 5 Koszty i termin wysyłki
 • 6 Procedura reklamacyjna
 • 7 Gwarancje
 • 8 Regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
 • 9 Odstąpienie od umowy – zwroty towarów w ramach odstąpienia od umowy
 • 10 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies
 • 11 Postanowienia Końcowe

§1

Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
  w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Kanały komunikacji – określone formy składania zamówień na odległość.
 8. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: ogrodywrozek.pl.
 9. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 10. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem ogrodywrozek.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
 15. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji
  i zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem.
 16. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym.
 17. Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
 18. Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego Produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
 19. Dowód sprzedaży – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta.
 20. Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 21. Koszyk – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu.
 22. Miejsce wydania produktu – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt.
 23. Moment wydania produktu – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
 24. Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
 25. Przedmiot umowy – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.
 26. Usługi świadczone drogą elektroniczną – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 27. Formularz Zamówienia – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.
 28. System informatyczny – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
 29. Wada – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

§2

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ogrodywrozek.pl.
 2. Administratorem, Właścicielem oraz Sprzedawcą w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem ogrodywrozek.pl jest Katarzyna Koszko.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.
 4. Regulamin powstał w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenckich.
 5. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient każdorazowo może skorzystać z prawa do negocjacji warunków zawieranej Umowy lub zawrzeć Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 6. W przypadku nie podejmowania przez Klienta prób negocjacji umowy, treść Regulaminu,
  w sytuacji złożenia zamówienia przez Klienta stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami.
 7. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona. Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 8. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl.
 9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie pl są fabrycznie nowe, ręcznie wykonane zgodnie z indywidualnym zamówieniem składanym przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są one prezentowane jedynie w celach prezentacji towaru/w celach poglądowych, a zamówiony Towar może nieznacznie odbiegać od wzorca, z uwagi na jego ręczne wykonanie.
 11. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 12. Ceny podane na stronie Sklepu pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 13. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową ogrodywrozek.pl.
 14. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 16. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 17. Sklep internetowy pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 18. Wszystkie Towary oferowane w sklepie ogrodywrozek.pl są fabrycznie nowe, ręcznie wykonane, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 19. Część z produktów malowane są ręcznie, dlatego kolor i odcień produktów mogą różnić się od wzorów zamieszczonych na stronie ogrodywrozek.pl.
 20. Wszystkie wysyłane przez sklep ogrodywrozek.pl rośliny są co najmniej roczne, zdrowe i dobrze ukorzenione, z plastikowymi doniczkami.
 21. Rośliny wysyłane są wyłącznie przesyłkami kurierskimi z pominięciem piątków, tak, aby dotarły do odbiorców następnego dnia roboczego.
 22. Rośliny nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 23. Wysyłkę roślin prowadzimy od kwietnia do października, w okresie zimowym możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty w biurze firmy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania.

§3

Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową ogrodywrozek.pl.
 2. Informacje o produktach i Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych pl są cenami brutto podanymi
  w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 5. Zamówienie jest uważane za skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on potwierdzenie złożenia zamówienia, poprzez wybraną przez niego formę kontaktu porozumiewania się na odległość.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 11. Informujemy również, że przekazywanie danych osobowych Płatników korzystających z Metod Płatności objętych System do PayPro oraz o zakresu przekazywanych danych osobowych, wskazuje PayPro jako administratora otrzymanych w ten sposób danych, a także do stosowania wszelkich mechanizmów ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów.
 12. Towary zakupione w sklepie ogrodywrozek.pl są wysyłane wyłącznie na terenie Polski,
  w sprawie ewentualnej wysyłki za granicę należy kontaktować się bezpośrednio za pomocą maila: kontakt@ogrodywrozek.pl

§4

Koszty i termin wysyłki

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Towar (rośliny) wysyłany jest od poniedziałku do czwartku.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 3. Zamówiony Towar (rośliny) dostarczany jest wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej, z uwagi na charakter oferowanego przez Sprzedawcę towaru oraz konieczności jego szybkiego i właściwego transportu. Sprzedawca dopuszcza wysyłkę Towaru, za wyjątkiem roślin za pośrednictwem usługi Paczkomaty, świadczonych przez Inpost.
 4. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego.
  W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
 5. Wszystkie koszty związane z wysyłką Towaru na terenie Polski pokrywa Klient. Cena za przesyłkę nie jest wliczona w cenę Towaru prezentowaną na stronie pl.
 6. Sprzedawca może doliczyć koszty przesyłki zamówionego za pośrednictwem Sklepu Towaru do pierwszej pozycji na paragonie lub fakturze VAT.
 7. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia gdyby się takowe pojawiły będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
 8. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki kurierskiej.
 9. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 10. Zaleca się, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.
 11. Klient który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).
 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§5

Procedura Reklamacyjna

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolną od wad przedawnia się
  z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Towaru Konsumentowi.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową. W szczególności Towar jest niezgodny
  z Umową jeżeli:
 5. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 6. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 7. c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy,
  a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 8. d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania Towaru ma obowiązek wykazania, że wada istniała w momencie wydania spoczywa na Konsumencie.
 10. Konsument, jeżeli Towar ma wadę, może:
 11. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 12. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
 13. c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 14. d) żądać usunięcia wady.
 15. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 16. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres do doręczeń, a jeżeli ze względu na rodzaj Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się ona znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania Towaru właściwie zabezpieczonego na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 17. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności Towaru z Umową.
 18. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 19. Jeżeli jednak, Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 20. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 21. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności Towaru
  z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 22. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 23. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolną od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej Towaru, a jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi
  z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne Towaru rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 28. Jeżeli z powodu wady Towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą ponosi przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia Towaru, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
 29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

§6

Gwarancje

 1. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego nie jest objęty gwarancją Producenta. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale §5.

§7 

Regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem   ogrodywrozek.pl następujące Usługi Elektroniczne:

– umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz, adres e-mail.

 1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
  z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 5. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego ogrodywrozek.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi, reklamację uznaje się za uwzględnioną.
 7. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

§8

Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń.
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i który jest dostępny do pobrania na stronie ogrodywrozek.pl, zgodnie z ustawą
  o prawach Konsumenta.
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 8. Sprzedawca mając na uwadze wygodę i komfort Konsumenta umożliwia udogodnienia przewidziane w pkt poniższym.
 9. W celu zwrotu towaru prosimy Klienta o skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
 12. a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 13. b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
 14. c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 10 powyżej,
 15. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 16. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 17. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 18. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 19. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach,
 20. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 21. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 22. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 23. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 24. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 25. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 26. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 27. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 28. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 29. j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 30. k) zawartej na drodze aukcji publicznej,
 31. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 32. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 33. Zgodnie z uregulowaniem zawartym powyżej w art 16 c świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta a więc zawierające w szczególności: indywidualne cechy wykonane na zlecenie Konsumenta oraz Produktów niewystępujących w standardowej ofercie pl.
 34. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta
  w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.
 35. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.

§9

Wymagania techniczne oraz informacja o plikach cookies

 1. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer
  z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox
  w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies Safari albo Google Chrome
  w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
 2. Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 3. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 4. W ramach Sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
 5. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia
  w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 6. a) telefon: 790 031 487
 7. b) email: kontakt@ogrodywrozek.pl
 8. c) pisemnie na adres: ul. Frezji 7, 05-831 Młochów
 9. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
 10. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 11. Nazwa Sklepu internetowego ogrodywrozek.pl, adres pod którym jest dostępny: www.ogrodywrozek.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2016 roku.